Grafika rastrowa / wektorowa – często w rozmowie z grafikiem słyszysz te pojęcia i nie wiesz czym się różnią? Nie musisz znać wszystkich szczegółów na ten temat, by zrozumieć potrzebną Ci idee używania albo jednej, albo drugiej techniki tworzenia obrazów graficznych. Zacznijmy od początku.

GRAFIKA KOMPUTEROWA – dziedzina informatyki zajmująca się wykorzystaniem technik komputerowych do celów wizualizacji artystycznej oraz wizualizacji rzeczywistości. Grafika komputerowa jest obecnie narzędziem powszechnie stosowanym w sztuce, nauce, technice oraz rozrywce.

grafika rastrowa w formie zdjęcia, przygotowanego komputerowo

Chociaż grafika komputerowa koncentruje się głównie na specjalistycznych algorytmach i strukturach danych, to jednak siłą rzeczy musi czerpać wiedzę z rzeczywistości. Na przykład aby uzyskać obrazy fotorealistyczne, należy wiedzieć, jak w rzeczywistym świecie światło oddziałuje z przedmiotami. Podobnie, aby symulacja jazdy samochodem była jak najwierniejsza, należy wiedzieć, jak obiekty fizyczne ze sobą oddziałują.

< Obraz fotorealistyczny (stworzony komputerowo)

Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku grafika komputerowa jest też kolejną dyscypliną artystyczną. Nazywa się ją malarstwem cyfrowym, a dzieła powstałe przy jej zastosowaniu nazywamy grafiką cyfrową lub infografiką.

Ponieważ celem grafiki komputerowej (grafika rastrowa / wektorowa) jest generowanie obrazów, jednym z głównych kryteriów klasyfikacji jest technika ich tworzenia:

  • Grafika wektorowa: obraz jest rysowany za pomocą odcinków lub łuków.
  • Grafika rastrowa: obraz jest zbudowany z prostokątnej siatki (matrycy) leżących blisko siebie punktów (tzw. pikseli). Głównym parametrem w przypadku grafiki rastrowej jest rozmiar bitmap podawany w pikselach.

Różnica pomiędzy obrazem
wektorowym i rastrowym >

grafika rastrowa / wektorowa - porównanie

grafika rastrowa / wektorowa - porównanie

Identyczny podział istnieje, jeśli weźmie się pod uwagę reprezentację danych w programach komputerowych.

  • Grafika wektorowa – w tym przypadku nazwa może być nieco myląca, ponieważ obrazy mogą składać się nie tylko z wektorów (odcinków), ale również z innych figur geometrycznych. Jej cechą charakterystyczną jest to, że poszczególne figury geometryczne zapamiętywane są w sposób parametryczny, na przykład dla okręgu będą to współrzędne jego środka i długość promienia, dla odcinka współrzędne punktów końcowych, a dla krzywych parametrycznych – współrzędne punktów kontrolnych. Jeśli program musi narysować obraz na urządzeniu wyjściowym (rastrowym lub wektorowym) to wygeneruje go na podstawie posiadanych danych wszystkich figur składowych. Bardzo ważną zaletą tej reprezentacji jest możliwość dowolnego powiększania obrazów bez utraty ich jakości.
  • Grafika rastrowa – do zapamiętania obrazu rastrowego potrzebna jest dwuwymiarowa tablica pikseli nazywana powszechnie bitmapą. Nazwa wywodzi się stąd, że początkowo rozpowszechnione były systemy wyświetlające obrazy czarno-białe, tak więc pojedynczy piksel mógł być opisany przez jeden bit. Jednak, gdy powszechniejsza stała się grafika kolorowa, piksele zaczęły być opisywane więcej niż jednym bitem – wówczas pojawiła się nazwa pixmapy, która jednak się nie przyjęła (chociaż jest stosowana na przykład w X Window).

Przewagą reprezentacji wektorowej nad rastrową jest to, że zawsze istnieje dokładna informacja o tym, z jakich obiektów składa się obraz. W przypadku obrazów bitmapowych tego rodzaju informacja jest tracona, a jedyne, czego można bezpośrednio się dowiedzieć, to kolor piksela. Istnieją jednak metody, które pozwalają wydobyć z obrazów bitmapowych tekst i/lub krzywe.

W chwili obecnej dominują wyświetlacze rastrowe, więc programy wykorzystujące grafikę wektorową są zmuszone przedstawiać idealne figury geometryczne w skończonej rozdzielczości.

grafika rastrowa / wektorowa - porównanie

A zatem mówiąc o zdjęciu zawsze będziemy mieli na myśli grafikę rastrową. Będą tutaj ważne takie parametry jak format pliku, jego rozmiar co ma bezpośredni związek z rozdzielczością, jakość zdjęcia na którą będzie miała wpływ dodatkowo liniatura, która ma szczególne znaczenie dla plików przeznaczonych do druku oraz tryb koloru użytego w danym zdjęciu. Zdjęcia można zmniejszać, ale nie należy ich powiększać, gdyż zmniejszone zdjęcie, traci bezpowrotnie część informacji o pikselach i tym samym spada jego jakość (ostrość).

W przypadku elementów takich jak Logo, ikonki, linie, ramki i tekst, nie zawsze, ale w zdecydowanej większości, będziemy mówili o grafice wektorowej, dla której powiększanie nie ma żadnego znaczenia, czyli logo wektorowe, można powiększyć bez obaw o jego jakość do dowolnych rozmiarów.